INNOVACIÓN POLÍTICA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
  • XXXIV CURSOS DE VERANO - XXVII CURSOS EUROPEOS
DIRECCIÓN:
  • IGOR CALZADA - JOKIN BILDARRATZ

BERRIKUNTZA POLITIKOA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
  • XXXIV UDA IKASTAROAK - XXVII EUROPAR IKASTAROAK
ZUZENDARITZA:
  • IGOR CALZADA - JOKIN BILDARRATZ
zikloa

BERRIKUNTZA POLITIKOA
INNOVACIÓN POLÍTICA

Jarraipen xedearekin sortzen den udako eskola honek, alderdi politiko, hiritar eta gizarte mugimenduekin batera, beharrezkoa den analisi politiko bat, modu kritiko, disziplinarteko, estrategiko eta inklusibo bat, egungo debate eta hausnarketen arira bideratzea du helburu nagusi. Egun, lurralde ereduaren inguruko eztabaidagia gako bihurtu zaigu.
Euskal Herrian bizikidetzan darabilten ikusmolde anitzek, europar testinguru zabalago baten egunean eguneko politikek baldintzatua aurkitzen dugu. Hala ere, eragile eta hiritarren arteko hausnarketaren zubigintza aktiboa bideratuz, Estatu espainiarrean apurka irekitzen ari den debatea, honako zantzuetan zirriborra genezake: konstituzio-erreforma, Catalunya eta Euskal Herriko autogobernu berezitua eta erabakitze-eskubidearengan, euskal gizarteak agertzen duen interesa.
La escuela de verano, que surge con vocación de continuidad, tiene como objetivo principal canalizar con la participación de partidos políticos, ciudadanos y movimientos sociales, un análisis político necesario de manera crítica, multi-disciplinar, estratégica e inclusiva sobre los debates y reflexiones que se producen en la sociedad vasca. Uno de los grandes debates que se presentan en la actualidad es el relacionado con el modelo territorial.
Las diferentes sensibilidades que coexisten en Euskal Herria conviven con un contexto europeo más global que condiciona gran parte de las políticas que se implementan en el día a día. El debate que paulatinamente se está abriendo en el Estado Español sobre la reforma constitucional, la realidad catalana y vasca, y el derecho a decidir que la mayoría de la sociedad vasca ve con interés, tiene que servir como punto de debate y reflexión entre los agentes y la ciudadanía.
Unea da beraz, eztabaida euskal gizartean zabaltzeko: batetik, politikagintzatik praktika berritzailegoen reformulazioaren bidez, hiritarrengana debatea gerturatzeko, eta bestetik, eta ondorioz, ekintza politiko estrategikoen diseinu demokratikoagoa erdiesteko, bide batez ere. Alegia, Berrikuntza Politikoaren unea dugu.

Eskola honetan, gaiaren inguruan, modu zuzen edo zeharkakoan, ekarpena egiteko duten eragile guztiak daude deituak. Laburbilduz, eskolak, metodologia inklusiboa azpimarratzen du bereziki, gai eta ikusmoldeen aniztasuna bermatu nahi duelarik: guztiaz guztien artean hitzegitea delarik azken xedea. Eskolak, eztabaida hauetatik ikasketa egitea proposatzen du, eztabaida eta partehartzea izanik elementu gakoa, aurrerantzako edizioetara zabalduz gaia.

Berrikuntza Politikoa, egungo eta etorkizuneko debate politikoaren ardatz estrategiko transbertsal edo zeharkako gisa finkatu beharko litzateke: adostasun eta akordioak bideratzeaz gain, desadostasun eta ezberdintasunen elkarbizitzatik ikasketa jarrai bat eraiki dezagun.

Konstituzio Erreforma Reforma Constitucional
Autogobernua Autogobierno
Erabakitze-Eskubidea Derecho a Decidir
Independentzia Independencia

Es momento de abrir el debate a la sociedad vasca revisando y re-formulando a su vez la necesidad de incorporar prácticas más innovadoras que acerquen el debate a la ciudadanía y faciliten el diseño de acciones políticas estratégicas también más democráticas. Es momento para la Innovación Política.

En esta escuela, tomarán parte todos aquellos agenes que entiendan puedan aportar algo al debate de manera directa o indirecta. La escuela realiza un especial énfasis en una metodología inclusiva en sensibilidades y temas, hablando entre todos. A su vez, el debate y la participación se convierte en un elemento central que se pretende extender con posteriores ediciones y temas.

La Innovación Política tiene que ser el eje estratégico transversal del debate político del presente y del futuro, que permita facilitar consensos y acuerdos a la vez que convivir y aprender también del disenso y del desacuerdo.


BERRIKUNTZA POLITIKORAKO LABORATEGIA: Politiko eta Hiritarrak Eztabaidan
LABORATORIO para la INNOVACIÓN POLÍTICA: Políticos y Ciudadanos en Diálogo

HELBURUAK

1. Berrikuntza Politikoaren gakoak: Oinarriak, metodologiak, kasuak eta nazioarteko konparaketa eta Euskal Herriaren erronkak.

2. Partehartzailea, hausnarketa kritiko baina aldi berean ireki batetara gonbidatu eta bidea erreztea: Europar Batasunaren altzoan, nazio-estatuen barne berrantolaketa eta eskualde-demokrazien arteko tentsio ezberdinen inguruan eta hiritar-nazionalismoaren gailentzeaz. Soberania eta nazio kontzeptuak berrikusi behar dira?

3. Euskal Herria Europan: Mailanizdun gobernantza, eskualdeen Europa eta estaturik gabeko nazioen aukera errealak eta txertaketa posibleak.

4. Estatu espainiar eta frantsesarekin harremanak aztertu. Lurralde, federazio eta nazio(anizdun) eztabaida: Konstituzio-erreforma? Estatu-nazioen birrantolaketa politiken diseinu bidez.

5. Erabakitze-eskubidearen analisia eta paradigma demokratikoaren aldaketa: Erabakitze-eskubidea gauzatu den kasuen aurkezpena eta etorkizuneko balizko aukerak.

6. Soberania,autogobernu eta independentziaren inguruko harremanak.

7. Mundu akademikoa, alor politikoarekin uztartu eta alderantziz, akademiko, politikari, gizarte mugimendu, enpresa, erakunde eta hiritarren arteko elkarrizketa disziplinartekoa eraikiz.
OBJETIVOS

1. Claves de la Innovación Política: Fundamentos, metodologías, casos y comparativa internacional y retos para Euskal Herria.

2. Facilitar e invitar al participante a una reflexión crítica pero a su vez abierta sobre las diversas tensiones existentes entre las democracias regionales (UE) y la reconfiguración de los estados-nación, además de la emergencia del nacionalismo cívico. ¿Hay que reformular el concepto de soberanía? ¿y el concepto de nación?

3. Euskal Herria en Europa: Gobernanza multinivel, Europa de las regiones y el encaje y las posibilidades reales de las naciones sin estado.

4. Analizar las relaciones con el Estado español y francés. Debate territorial, federal y (pluri)nacional: ¿Reforma Constitucional? Reconfiguración de los estados-nación mediante políticas.

5. Análisis del derecho a decidir y cambio de paradigma democrático: Presentación de casos donde se haya articulado el derecho a decidir y sus potencialidades futuras.

6. Relación entre soberanía, autogobierno e independencia.

7. Hibridar el mundo académico con el ámbito político, y viceversa dando lugar a construir un discurso entre académicos, políticos, movimientos sociales. empresas, instituciones y ciudadanos.
Powered by Nirvana & WordPress.